I. Szolgáltatói adatok

 

42 Civil Kezdeményezés Kulturális Egyesület

Nyilvántartási szám: 03-02-0003128

Adószám: 18206919-1-03

Székhely: 6000 Kecskemét, Matkói út 16.

E-mail cím: info@realgamers.hu

 

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

 

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.             

Pénzforgalmi jelzőszám: 11732002-23545083

 

Ügyfélszolgálat

E-mail elérhetőség: info@realgamers.hu

Üzenet: a webhely „Elérhetőségek” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az ilyen úton érkező e-mailekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 3 munkanapon belül válaszol.

 

Messenger üzeneten keresztül

Messenger elérhetőség: https://www.facebook.com/realgamersesportevents

 

II. Általános rendelkezések

 

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg 42 Civil Kezdeményezés Kulturális Egyesület (Székhely: 6000 Kecskemét, Matkói út 16.Nyilvántartási szám: 03-02-0003128Adószám: 18206919-1-03, továbbiakban: Szolgáltató), valamint az internetes rendszerét használó jogi és természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között belépőjegyek online megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 

2. A Szolgáltató online jegyértékesítő rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet videojátékos és e-sport (Real Gamers) rendezvényekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató webáruháza a https://realgamers.hu/. A Szolgáltató a Felhasználók részére a Rendszerében listázott Rendezvények belépőjegyeinek értékesítését biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás). Szolgáltatás nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak.

 

3. A Felhasználó Szolgáltató Rendszerének használata során egyéni, azaz regisztráció nélküli vagy pedig a vásárlással egybekötött regisztrációjával fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában meghatározott körben hozzájárult.

 

4. A regisztráció ingyenes.

 

5. A regisztrációt a Felhasználó a webhely fejlécén található „Sign in” feliratú gombra, majd az „E-mail cím” felirat alatti mezőbe az e-mail cím megadása után a „FIÓK LÉTREHOZÁSA” feliratú gombra kattintást követően a megjelenő adatlap kitöltése, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az Adatkezelési tájékoztató bejelölésével, végül a „REGISZTRÁCIÓ” feliratú gombra kattintással hajthatja végre.

 

6. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.

 

7. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

 

8. A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő törlés esetén, amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben a fenti okokból nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből.

 

9. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel (info@realgamers.hu email címre), melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

 

10. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

 

A weboldalon 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhat. A Felhasználó a "Fizetés" vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF és a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójának rendelkezéseit.

 

11. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a Rendszerben rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, azért sem Szolgáltató, sem a Szolgáltatás elősegítése érdekében igénybe vett partnerei nem vonhatók felelősségre.

 

12. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

13. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, Felhasználóra, továbbá minden olyan természetes és jogi személyre kiterjed, aki/amely a Rendszer bármely elemét bármilyen formában, illetve célból felhasználja. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító, számlázó partnereink, sem pedig egyéb alvállalkozók tevékenységére.

 

14. A vásárlás útján a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett, saját profilon belül megtalálható menüpontban letölthető vásárlási adatok igazolják.

 

15. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

16. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató mindent megtesz a zavartalan működés érdekében, ugyanakkor nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

 

17. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

 

18. Felek rögzítik, hogy Szolgáltatót nem terheli felelősség a szolgáltatással összefüggésben Felhasználó oldalán jelentkező adatkiesésből, rendszerhasználatból vagy átmeneti elérhetetlenségből fakadó közvetlen vagy közvetett azon károkért, amelyek a Felhasználó oldalán merülnek fel.

 

19. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

 

20. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

 

21. A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a https://realgamers.hu/ oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

 

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint kezeli. Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a vásárlási felület láblécében.

 

III. Szolgáltatás igénybevétele során keletkező jogviszonyok

1. A Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató jelen tevékenysége és felelőssége kizárólag a belépőjegyek értékesítésére korlátozódik.

2. A belépőjegyek szabadon átruházhatók. A Felhasználó kijelenti, hogy a belépőjegyét csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-ét és a Rendezvény házirendjét elfogadta.

3. A belépőjegyek fajtájától függően digitális, analóg és QR kód biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyeket a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő személyzet azt észleli, hogy a belépőjegyeken a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegyek felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

 

4. A saját nyomtatású jegyekre (E-ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok

5. A saját nyomtatású jegyeket a Felhasználó a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le a saját Felhasználói oldalán keresztül PDF formátumban és maga nyomtathatja ki. Az E-ticket belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott E-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

6. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan is ellenőrizheti, ellenőrzés után azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet Felhasználóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

7. A jegyek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is.

8. Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

9. Harmadik felek közreműködése:

10. Jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyok kizárólag a Szolgáltató által biztosított jegyértékesítő rendszeren belüli tevékenységekre érvényesek, minden további, a vásárlással érintett esetben létrejövő jogviszonyra az abban közreműködő partnereink Általános Szerződési feltételei irányadóak:

www.szamlazz.hu/szamla/aszf

simplepartner.hu/SimpleFelhasznaloiASZF.html

11. Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a Szolgáltató jövőben induló hírlevelére, a Szolgáltató saját döntése szerinti, valamint a Felhasználónak a Rendszer használatával kapcsolatos tájékoztatását szolgáló gyakorisággal, szükség szerint alkalmanként hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – kizárólag a Szolgáltatás feltételeit nem érintő marketing célok tekintetében tilthatja meg.

IV. A vásárlás menete

 

1. Szolgáltató rendszerének használatához Felhasználónak lehetősége van regisztrációval (e-mail + jelszó) vagy regisztráció nélkül (vendégként) is vásárolni.

 

2. A jegy kiválasztása

Felhasználó a webáruház oldalán ismerheti meg a jegytípusokat.

 

3 A megrendelni kívánt jegy az oldalon található „KOSÁRBA” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a jegyet a Felhasználó. Felhasználó Facebookon egyaránt megosztható kívánságlistára is teheti azt a jegyet, amit nem azonnal kíván megvásárolni.

A vásárlás során a Kosár oldalon a Felhasználónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni. Amennyiben Felhasználó több jegyet kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több jegyet helyezhet a kosárba.

4. Ha a megrendelés előtt a jeggyel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt).

 

5. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le.

 

6. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció.

 

Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Felhasználó a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Felhasználó korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem kattintott a "Fizetés" vagy "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" gombra.

 

7. Felek között a belépőjegy adásvételére vonatkozó szerződés a vásárlási szándékot online fizetési partnerünk oldalán, fizetéssel történő megerősítéssel jön létre.

 

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, a Szolgáltató által felkínált, vele szerződésben álló online fizetési szolgáltatókon keresztül történhet, melyek közül Felhasználónak lehetősége van választani. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

 

 

Fizetési feltételek

 

1. Lehetséges fizetési módok:

 

2. Banki átutalással történő előre fizetés

 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó kiválaszthatja ezt a fizetési módot. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza.

 

3. PayPal fiókon keresztül:

 

Ez esetben Felhasználó saját PayPal-os fiókján keresztül fizethet.

 

4. OTP Simplepay fizetési tájékoztató

A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

Az OTP Mobil Kft. az elektronikus és okoseszköz alapú kereskedelem területén rendelkezik kiterjedt szolgáltatásportfolióval. Termékei Simple márkanév alatt találhatók meg a piacon.

 

Jelenleg két fő szolgáltatást nyújt:

SimplePay Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók online vásárlások esetében választhatják a SimplePay egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a SimplePay felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

Simple Mobilalkalmazás: A Simple mobilalkalmazás egy olyan hazai fejlesztésű alkalmazás, amely a mobilvásárlást ötvözi számos, az életet egyszerűbbé tevő szolgáltatással. Így parkolójegyet, autópálya matricát, mozijegyet vásárolhat és számos további szolgáltatásból választhat egyetlen mobiltelefonos alkalmazáson belül. Letöltése ingyenes; Android, iOS és Windows Phone platformon működő okostelefonra és tabletre telepíthető.

 

További információért kérjük, látogasson el a www.simplepay.hu honlapra!

 

Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu

 

A Simple két szolgáltatása egymástól függetlenül működik. A továbbiakban a SimplePay Online Fizetési Rendszerrel, és az online vásárlással kapcsolatban talál információkat.

 

 

 

 

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?

 

 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.

 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.

 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.

 4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a szolgáltató oldalára.

ELFOGADOTT KÁRTYATÍPUSOK

Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni.

 BIZTONSÁG

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a Felhasználó, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

MIRE FIGYELJEN FIZETÉSKOR?

Bankkártyával történő fizetésről

 • A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS terminálon történő fizetés díjmentes.

 • Ma már a Maestro bankkártyával is lehet fizetni az interneten. Részletekért érdeklődjön kibocsátó bankjánál.

 • A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben kártyával vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kibocsátó bankjánál megadott reklamáció keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén Ön visszakapja a pénzt.

 • A kártyabirtokosok azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű ellenőrző kód – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyű ellenőrző kód megtalálható a kártyaszám, illetve annak utolsó négy számjegye után). Ezt a kódot kérjük, ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot!

Biztonsági jó tanácsok

 • Növeli a biztonságot, ha SMS-szolgáltatást igényel bankjától, melynek eredményeképpen a számlán történt változásokról azonnal értesítést kap.

 • Kérjük, készpénzfelvételnél, illetve vásárlásnál használt négyjegyű PIN kódját soha ne adja meg internetes fizetés esetén, illetve ügyeljen arra, hogy a kártyaszámát és a kártya lejárati dátumát ne adja ki illetékteleneknek!

 • A vásárlást, fizetést követően mindig jelentkezzen ki a web oldalról! Különösen fontos ez olyan számítógép esetén, amit más is használ. Az adatai védelme érdekében javasoljuk, hogy saját gépről vásároljon, kerülje a nyilvános internetes kávézókat, hotspotokat!

 • Kéjük, e-mailben történő adategyeztetéskor fokozottan figyeljen, ugyanis Nyugat Európában és az Egyesült Államokban egyre gyakoribb, hogy illetéktelenek e-mailben próbálnak adatot kicsalni.

 • Amennyiben adatai frissítését kérik Öntől – akár olyan kereskedők is, ahol korábban már vásárolt – legyen elővigyázatos, hiszen akár a kereskedő nevében is eljárhatnak illetéktelenek. Ilyen esetekben kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel az addig megszokott módon, hogy ellenőrizze a feladót.

 • További gyanúra adhat az is okot, ha túl kedvező ajánlattal, nyereményjátékkal vagy soha meg nem rendelt termék lemondásával kapcsolatban kap levelet.

 • A kártyatársaságok sem e-mailben, sem telefonon nem keresik meg közvetlenül a kártyabirtokosokat! Amennyiben kártyatársaságok nevében olyan e-mailt vagy telefonhívást kap, melyben arról tájékoztatják, hogy bankkártyájának adatait illetéktelenek szerezték meg kérjük, ne adja meg az adatait, illetve haladéktalanul értesítse kártyakibocsátóját.

 

Vásárlás az interneten

 • A webes vásárlás egyik előnye, hogy könnyedén összehasonlíthatja a hasonló termékek árait, így egyszerűen és gyorsan választhatja ki az Önnek legkedvezőbb ajánlatot.

 • Megrendelés előtt – különösen az első megrendelés alkalmával – kérjük, ellenőrizze a webáruházzal kapcsolatos információkat (mióta működik, mennyire tartják megbízhatónak a céget, a jogszabályok alapján előírt kötelező előírt általános elérhetőségek szerepelnek-e a honlapon, pl. cím, telefonszám).

 • Az internetes cégek annak érdekében, hogy védjék Felhasználóikat számos biztonsági funkciót építenek be webáruházaikba. A honlapon szereplő nagy kártyacégek biztonsági logói (pl. MasterCard SecureCode) vagy egyéb titkosítások pl. SSL-kódok mindegyike arra utal, hogy az internetes kereskedő megtette a szükséges lépéseket a biztonságos netes vásárlás érdekében.

 • A kommunikáció titkosítását mutatja az URL címben a „https” és az oldal jobb alsó sarkában szereplő lakat ikon is vagy a bal alsó sarokban található kulcs ikon, melyekre kattintva megjelennek a biztonsági tanúsítványok.

 • Minden vásárlás alkalmával mentse el vagy nyomtassa ki megrendelését, annak fizetési visszaigazolását, a fizetéskor megadott adatokat, a megrendelt áru termékismertetőjét.

 • A webáruház szerződési feltételeit ajánlott elolvasni megrendeléskor, hiszen amennyiben minőségi problémák merülnének fel a megrendelt termék vagy szolgáltatás esetén hasznos, ha tudja, mennyi időn belül nyújthat be reklamációt, milyen feltételek mellett vonhatja vissza megrendelését, illetve mikor és hogyan kaphatja vissza a pénzét.

 

 

Banki átutalással történő fizetés a SimplePay rendszerben

 • Ezen fizetési mód választása esetén a Felhasználó közvetlenül az OTP Mobil Kft. számára utalja el a vásárlás ellenértékét.

 • Csak HUF-ban indított átutalási megbízásokat tud fogadni rendszerünk.

 • A szolgáltatás működése: Az ügyfél kiválasztja a banki átutalás fizetési lehetőséget a kereskedő webáruházában, a SimplePay e-mailben elküldi a Felhasználónak az utalás részleteit. A Felhasználó kiegyenlíti tartozását banki átutalás segítségével a saját e-banki felületén. Az utalás megérkeztéről a SimplePay azonnal értesíti a Kereskedőt, aki teljesíti a megrendelést. 

 

Adattovábbítás

Tudomásul veszem, hogy a(z) 42 Civil Kezdeményezés Kulturális Egyesület, Székhely: 6000 Kecskemét, Matkói út 16. adatkezelő által a(z) realgamers.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználót terheli a felelősség.

6. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7. Ha ezt a visszaigazolást 1 órán belül nem kapja meg, kérjük ne kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem küldjön email-t az info@realgamers.hu címre. A visszaigazolást kérésre újra elküldjük. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba is okozhatja, hogy Ön nem kap visszaigazolást, ennek kiküszöbölése érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal!

8. A belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti. A vásárlás a fizetés lebonyolításáig bármikor, következmények nélkül megszakítható.

9. A belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. Ha a Szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználónak bármilyen egyéb (pl. regisztrációs díj) költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

11. Az adott esemény szervezője jogosult kedvezmények meghatározására a jegyárból. A kosár felületen található kedvezmény ablakban választhatja ki a kedvezményt, melynek kiválasztása után a rendszer automatikusan módosítja a jegyárat. A kedvezmény hozzárendelés jegyenként történik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevőket a helyszínen kötelezik a teljes jegyár vagy a különbözet megfizetésére.

12. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez köthető információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Rendezvényszervezőtől beszerzett információkra, tartalmakra nézve.

Felhasználó a vásárlás végén e-jegyet (PDF) kap. Az e-jegyet a Felhasználó sikeres vásárlást követően saját maga nyomtathatja ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód olvasható.

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

13. Szolgáltató által e-jegy/generált PDF-jegy tartalmazza:

- a jegy azonosító sorszámát,

- a rendezvén dátumát,

- helyszínét

- a rendezvény kezdési idejét,

- a jegy darabszámát,

- jegy tartalmának részletes leírását,

- a beléptetéshez szükséges vonalkódot.

 

V. Számlaadás

1. Fizetés után egyből elkészül a letölthető e-számla.

A Felhasználó a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Felhasználó által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b). közbeiktatásával bocsátja ki. A Szolgáltató a számlát a vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Felhasználó által megadott e-mailcímre. Az elektronikus számlákat a számlázz.hu a saját székhelyén őrzi. A Felhasználó a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatók.

A számla belépésre nem jogosít.

 

VI. Az elállás joga

 

1. A Szolgáltatónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni, amennyiben a Rendezvény megtartásra kerül.

A vásárlással Felhasználó beleegyezését adja, hogy Szolgáltató a teljesítést teljesítettnek tekintse (a saját nyomtatású jegyek esetében). Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra szól.

 

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály (vis maior) következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

Egyedi visszaváltás történik a Felhasználó részére az előzetesen meghirdetett időpontban megtartott rendezvény esetén például a koronavírus-helyzetre való hivatkozással. Ilyen esetben a Szolgáltató részéről felmerülő visszaváltás esetén a Felhasználó által fizetendő regisztrációs díj 200,- Ft, amelyet Felhasználó nem kap vissza. A Rendezvény jelen pontban meghatározott elmaradásán kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

 

2. A Rendezvény esetleges elmaradásáról Szolgáltató közleményt tesz közzé. A közleményeknek tartalmaznia kell az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A belépőjegyek visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a belépőjegyek visszaváltójának. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a Rendezvényszervező köteles a saját és a Rendezvény honlapján, illetve a www.realgamers.hu oldalon is folyamatosan szerepeltetni.

 

3. Felhasználó kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a belépőjegyeket ezek ismeretében vásárolta meg.

 

VII. Adatvédelem

 

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az Adatkezelési tájékoztató és a Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról című dokumentumok adnak részletes tájékoztatást.

 

 

VIII. Panaszkezelés, esetleges jogviták

 

1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

 

42 Civil Kezdeményezés Kulturális Egyesület

Cím: 6000 Kecskemét, Matkói  út 16. E-mail: info@realgamers.hu

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

 

2. Felhasználó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat.

Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

 

Cím: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.

Telefonszám: +36 76 795-829

Fax: 76/998-625

E-mail: kecskemet@bacs.gov.hu

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.

fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

06-76-795-710

 

3. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

 

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Dr. Horváth Zsuzsanna elnök: (+36) 70 938 4765

Karádi János: (+36) 70 938 4764

 

Központi telefonszám: (+36) 76 501 525, 501 500

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes

Cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4

Levelezés: 6001 Kecskemét, Pf.228

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Hivatali kapu: eugyintezes@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

 

4. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

 

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

 

5. Jogérvényesítés bírósági úton

 

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Kecskeméti Járásbíróságon is megindíthatja a pert.

 

 

 

IX. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

 

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

3. A Felhasználó által a honlap használata során közölt adat illetve információ felett a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

 

 

X. Alkalmazandó jog

 

1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:

 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

 

2020.08.19.

 

Real Gamers

Álltalános szerződési feltételek letöltése:

2020.08.19. érvényes (aktuális): LETÖLTÉS

2020.08.12. érvényes: Letöltés